Thực hiện nhiều chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TP.HCM

  • 09:50 ,12/10/2017
KHPT - Theo UBND TP.HCM, thành phố đã phê duyệt và triển khai đề án về chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ngành công nghệ sinh học thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên ngành về hạ tầng giao thông và kỹ thuật đô thị của thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn 2016 - 2020 với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, từ đổi mới công tác quản lý tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước đến đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức và chính sách thu hút nhân tài; đến các giải pháp đổi mới công tác cán bộ, công chức, viên chức, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 Thực hiện kết luận của Bộ chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề nghiên cứu, xây dựng cơ chế tuyển dụng nhân tài, nhiều cơ quan, đơn vị có ý kiến đề xuất về nâng mức phụ cấp ưu đãi để đảm bảo thu hút ngày càng nhiều nhân lực có chất lượng cho bộ máy nhà nước thành phố, đồng thời đề nghị xem xét, điều chỉnh lại tiêu chuẩn đầu vào cho phù hợp với điều kiện thực tế.

 Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thành phố đang xây dựng đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM. So với trước đây, đối tượng thi tuyển đã được mở rộng thêm các chức danh mới (giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương) và đã bổ sung một số nội dung mới trong hình thức và phương pháp đánh giá, cho điểm và lựa chọn người trúng tuyển phù hợp với điều kiện và đặc thù của thành phố.

 Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tuyển dụng cán bộ, sinh viên có đủ phẩm chất, năng lực và tiềm năng lãnh đạo, quản lý vào các chương trình đào tạo cán bộ trẻ của thành phố. Đến nay, đã tuyển chọn được trên 35 trường hợp.

 Thành phố triển khai thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế giai đoạn 2016 - 2020 nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu nhân lực y tế; ban hành Quyết định về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân của thành phố năm 2017, theo đó chỉ tiêu đào tạo năm 2017 của các đơn vị đào tạo khoảng 7.200 học viên.

M.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email