Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Long An

  • 10:20 ,19/10/2017
KHPT - Bộ xây dựng đã có Văn bản số 2334/BXD-QHKT gửi Bộ kế hoạch và đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Long An, vừa qua.

Theo  văn bản này, Bộ xây dựng  đề nghị UBND tỉnh Long An thống nhất về tên gọi của đề án là “Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020” tại Tờ trình số 3450/TTr-UBND ngày 4/8/2015 của UBND tỉnh và hồ sơ kèm theo nhằm phù hợp với giai đoạn phát triển xác định trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006.

Đánh giá cụ thể tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng và khai thác các KCN tỉnh Long An đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; làm rõ những thuận lợi, những bất cập trong quá trình thực hiện đầu tư, đặc biệt đối với yêu cầu tuân thủ các quy định về quy trình đầu tư xây dựng. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc đầu tư, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh. Làm rõ sự phù hợp của quy hoạch phát triển các KCN trong tỉnh đối với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013.

Bổ sung nội dung rà soát, nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp phù hợp đảm bảo yêu cầu hạ tầng xã hội cho người lao động tại các KCN trong địa bàn tỉnh Long An.

Nghiên cứu kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với việc xử lý, kiểm soát khối lượng chất thải rắn KCN, đảm bảo hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường. Trong nội dung đề án cần bổ sung việc đánh giá cụ thể mức độ gây tác động tiêu cực đến môi trường của từng KCN, làm cơ sở đề xuất những biện pháp quản lý có hiệu quả trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo nội dung đề án, đánh giá trên cơ sở 16/25 KCN đã đi vào hoạt động, đến nay tỷ lệ lấp đầy các KCN của tỉnh Long An đã đạt 68,40%; trong lần rà soát này, UBND tỉnh Long An kiến nghị điều chỉnh mở rộng diện tích 2 KCN và thành lập mới 5 khu với tổng diện tích trên 1.300 ha. Như vậy, việc điều chỉnh mở rộng lần này có quy mô lớn; để đảm bảo tính khả thi, đề án cần làm rõ các yêu cầu, tiềm năng và các điều kiện thuận lợi khác trong môi trường đầu tư, phát triển các KCN tại tỉnh Long An và phụ cận làm cơ sở lập luận đầy đủ, lý do sự cần thiết nghiên cứu, mở rộng quy mô, số lượng KCN theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email